شیشه مات اتاق ریاست فدراسیون فوتبال

چینش مهره‌های انتخابات فدراسیون برای تصدی پست ریاست شبیه زل زدن به شیشه‌ای مات شده که هیچ چیز از پشت آن معلوم نیست.

سایت استخدامی

مجله اینترنتی