عدم راهیابی نمایندگان ایران به فینال جام جهانی تیراندازی آلمان

عدم راهیابی نمایندگان ایران به فینال جام جهانی تیراندازی آلمان
در ادامه رقابت های جام جهانی تیراندازی آلمان نمایندگان ایران در تپانچه ۲۵ متر زنان و تفنگ درازکش مردان به مرحله بعد نرسیدند.

عدم راهیابی نمایندگان ایران به فینال جام جهانی تیراندازی آلمان

در ادامه رقابت های جام جهانی تیراندازی آلمان نمایندگان ایران در تپانچه ۲۵ متر زنان و تفنگ درازکش مردان به مرحله بعد نرسیدند.
عدم راهیابی نمایندگان ایران به فینال جام جهانی تیراندازی آلمان

عکس