غیبت نیکوخصال در مراسم معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی

غیبت نیکوخصال در مراسم معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی
مراسم تودیع مدیر قبلی و معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی در حالی برگزار شد که نیکو خصال در این مراسم غیبت داشت.

غیبت نیکوخصال در مراسم معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی

مراسم تودیع مدیر قبلی و معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی در حالی برگزار شد که نیکو خصال در این مراسم غیبت داشت.
غیبت نیکوخصال در مراسم معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی

گوشی موبایل