فکری: در باشگاه کسی پاسخگو نیست ولی همه تصمیم گیرنده هستند/ شاید بازی بعد روی نیمکت نباشم

فکری: در باشگاه کسی پاسخگو نیست ولی همه تصمیم گیرنده هستند/ شاید بازی بعد روی نیمکت نباشم

فکری: در باشگاه کسی پاسخگو نیست ولی همه تصمیم گیرنده هستند/ شاید بازی بعد روی نیمکت نباشم

فکری: در باشگاه کسی پاسخگو نیست ولی همه تصمیم گیرنده هستند/ شاید بازی بعد روی نیمکت نباشم