قهرمانی آقایی در دسته 105کیلوگرم جام باشگاه‌های وزنه برداری آسیا

قهرمانی آقایی در دسته 105کیلوگرم جام باشگاه‌های وزنه برداری آسیا

قهرمانی آقایی در دسته 105کیلوگرم جام باشگاه‌های وزنه برداری آسیا

قهرمانی آقایی در دسته 105کیلوگرم جام باشگاه‌های وزنه برداری آسیا