محمد موسوی: فکر نمی‌کردم بعد از سفری طولانی شرایط تیم اینقدر خوب باشد

محمد موسوی: فکر نمی‌کردم بعد از سفری طولانی شرایط تیم اینقدر خوب باشد
سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران با اشاره به پیروزی بر چین گفت: بعد از یک سفر طولانی فکر نمی‌کردم شرایط تیمی مان اینقدر خوب باشد.

محمد موسوی: فکر نمی‌کردم بعد از سفری طولانی شرایط تیم اینقدر خوب باشد

سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران با اشاره به پیروزی بر چین گفت: بعد از یک سفر طولانی فکر نمی‌کردم شرایط تیمی مان اینقدر خوب باشد.
محمد موسوی: فکر نمی‌کردم بعد از سفری طولانی شرایط تیم اینقدر خوب باشد

گوشی موبایل