مدبر: از عجایب روزگار است که کی‌روش دلسوزتر از ما برای نظام شده است

مدبر: از عجایب روزگار است که کی‌روش دلسوزتر از ما برای نظام شده است
رییس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با انتقاد از اظهارات کی‌روش گفت: دل ما خیلی بیشتر از او برای این مملکت می‌سوزد.

مدبر: از عجایب روزگار است که کی‌روش دلسوزتر از ما برای نظام شده است

رییس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با انتقاد از اظهارات کی‌روش گفت: دل ما خیلی بیشتر از او برای این مملکت می‌سوزد.
مدبر: از عجایب روزگار است که کی‌روش دلسوزتر از ما برای نظام شده است

میهن دانلود