ملوان رسما در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد

ملوان رسما در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد
باشگاه ملوان بندرانزلی با ارسال پاکت پیشنهادی به طور رسمی در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد.

ملوان رسما در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد

باشگاه ملوان بندرانزلی با ارسال پاکت پیشنهادی به طور رسمی در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد.
ملوان رسما در مزایده خرید امتیاز باشگاه نفت شرکت کرد

پرس نیوز