نادال به دنبال فتح دسیما برابر واورینکا شکست‌ناپذیر در فینال گرند اسلم

نادال به دنبال فتح دسیما برابر واورینکا شکست‌ناپذیر در فینال گرند اسلم

نادال به دنبال فتح دسیما برابر واورینکا شکست‌ناپذیر در فینال گرند اسلم

نادال به دنبال فتح دسیما برابر واورینکا شکست‌ناپذیر در فینال گرند اسلم