نخستین لغو بازی تنیس رولان گاروس در 16 سال اخیر

نخستین لغو بازی تنیس رولان گاروس در 16 سال اخیر
برای اولین بار در 16 سال گذشته، باران شدید باعث لغو شدن تمامی مسابقات تنیس رولان گاروس شد.

نخستین لغو بازی تنیس رولان گاروس در 16 سال اخیر

برای اولین بار در 16 سال گذشته، باران شدید باعث لغو شدن تمامی مسابقات تنیس رولان گاروس شد.
نخستین لغو بازی تنیس رولان گاروس در 16 سال اخیر

بازی