نصیری پس از 44 سال نقره المپیک خود را پس گرفت

نصیری پس از 44 سال نقره المپیک خود را پس گرفت
مدال نقره قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران در المپیک 1972 مونیخ که توسط سارقان دزدیده شده بود پس از 44 سال به وی بازگردانده شد.

نصیری پس از 44 سال نقره المپیک خود را پس گرفت

مدال نقره قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران در المپیک 1972 مونیخ که توسط سارقان دزدیده شده بود پس از 44 سال به وی بازگردانده شد.
نصیری پس از 44 سال نقره المپیک خود را پس گرفت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی