ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ سیستماتیک متهم کرد

ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ سیستماتیک متهم کرد
یلنا ایسینبایوا ورزشکار پرش با نیزه روسیه کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و کنیا را به دوپینگ سیستماتی متهم کرد.

ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ سیستماتیک متهم کرد

یلنا ایسینبایوا ورزشکار پرش با نیزه روسیه کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و کنیا را به دوپینگ سیستماتی متهم کرد.
ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ سیستماتیک متهم کرد

استخدام