پومسه ایران بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی آسیا

پومسه ایران بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی آسیا
تیم ملی پومسه ایران با 12 مدال در مجموع زنان و مردان بر سکوی سوم آسیا قرار گرفت.

پومسه ایران بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی آسیا

تیم ملی پومسه ایران با 12 مدال در مجموع زنان و مردان بر سکوی سوم آسیا قرار گرفت.
پومسه ایران بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی آسیا

بک لینک رنک 1

میهن دانلود