پیشتازی دانشگاه تهران در مسابقات کسب سهمیه المپیاد

مسابقات منطقه یک ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور جهت کسب سهمیه حضور در المپیاد ورزشی سال 1395 آغاز شد.

خبر جدید

مدرسه