گل‌محمدی: از دو تیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم اما با چشم باز اکسین را انتخاب کردم

گل‌محمدی: از دو تیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم اما با چشم باز اکسین را انتخاب کردم

گل‌محمدی: از دو تیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم اما با چشم باز اکسین را انتخاب کردم

گل‌محمدی: از دو تیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم اما با چشم باز اکسین را انتخاب کردم