امیدواری “پوتین” به وجود نداشتن انگیزه سیاسی در فعالیت وادا

امیدواری “پوتین” به وجود نداشتن انگیزه سیاسی در فعالیت وادا
رییس جمهور روسیه نسبت به این که وادا نمونه‌های دوپینگ المپیک زمستانی سوچی را دوباره آزمایش می‌کند، واکنش مثبتی نشان داد.

امیدواری “پوتین” به وجود نداشتن انگیزه سیاسی در فعالیت وادا

رییس جمهور روسیه نسبت به این که وادا نمونه‌های دوپینگ المپیک زمستانی سوچی را دوباره آزمایش می‌کند، واکنش مثبتی نشان داد.
امیدواری “پوتین” به وجود نداشتن انگیزه سیاسی در فعالیت وادا

عکس