سایت خبرگزاری رویترز

 سایت خبرگزاری رویترز

پنجمین سایت خبرگزاری دنیا متعلق به رویترز است دفتر مرکزی این خبر گزاری در لندن می­باشد و از تمام جهان خبر تهیه می کند. رویترز به زبان­های مختلفی درکشورهای زیادی خبرهای خود را تهیه می کند به طوری که در 94 کشور مختلف با 20 زبان مختلف خبر­ها را منتشر می کنند و بیشتر از 2500 خبرنگار در این خبرگزاری مشغول فعالیت هستند. این خبرگزاری هم به دلیل نداشتن سانسور خبری مورد توجه افراد زیادی در دنیا است.

 سایت خبرگزاری رویترز
سایت خبرگزاری رویترز